ANBI

ANBI gegevens

Naam: Stichting Museum Nairac

Bekend als: Museum Nairac

RSIN: 8527.39.138

Adres: Brouwerstraat 1, 3771 HA Barneveld

Doelstelling: Het inrichten, beheren, exploiteren en instandhouden van het Museum Nairac met de collectie alsmede met de door de stichting verworven of in bruikleen verkregen collectie(s). Samenwerken met museale organisaties en organisaties op maatschappelijk, educatief en cultureel gebied.
 
Raad van Toezicht:
Voorzitter: Mevr. W. Gorissen
Secretaris: Mevrouw K.E. Druijff
Penningmeester: Dhr. A. Jonker 

Beloningsbeleid: Het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de directeur / bestuurder wordt vastgesteld door Raad van Toezicht met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector).
Leden van het Raad van Toezicht ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Kosten die door leden worden gemaakt in de uitoefening van hun functie worden op declaratiebasis vergoed. De werknemers van het Museum Nairac vallen onder de CAO Verzelfstandigde Rijksmusea.
 
Ons beleidsplan met financiele verantwoording zijn via mwelle@nairac.nl opvraagbaar.

Adres en Route


Museum Nairac
Brouwerstraat 1
3771 HA Barneveld
T. 0342-415666
E. info@nairac.nl
R. Uitgebreide routebeschrijving
Volg ons ook op