ANBI gegevens

Naam

Stichting Museum Nairac

Bekend als

Museum Nairac

RSIN

8527.39.138

KvK nummer

57794677

BTW nummer

NL852739138B01

Adres

Brouwerstraat 1, 3771 HA Barneveld

Doelstelling 

Het inrichten, beheren, exploiteren en instandhouden van het Museum Nairac met de collectie alsmede met de door de stichting verworven of in bruikleen verkregen collectie(s). Samenwerken met museale organisaties en organisaties op maatschappelijk, educatief en cultureel gebied

Raad van Toezicht

Voorzitter: Mevrouw W. Gorissen
Secretaris: De heer F. de Haan
Lid: De heer H. Vink

Beloningsbeleid

Het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de directeur / bestuurder wordt vastgesteld door Raad van Toezicht met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector).

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Kosten die door leden worden gemaakt in de uitoefening van hun functie worden op declaratiebasis vergoed. De werknemers van het Museum Nairac vallen onder de CAO Verzelfstandigde Rijksmusea.

Ons beleidsplan met financiële verantwoording zijn via mwelle@nairac.nl opvraagbaar.

Jaarverslag 2022 Museum Nairac